Mẫu thông báo vi phạm


ConverterBear.pro là trang web chuyển đổi video sang mp3 và ConverterBear không lưu trữ bất kỳ tệp nhạc/video nào. Tất cả các tệp mp3 thường được chuyển đổi từ video youtube. Nếu bạn là chủ sở hữu quyền của một bản nhạc có thể được ConverterBear chuyển đổi sang mp3 và nếu bạn muốn ConverterBear ngăn chặn việc chuyển đổi và tải xuống bản nhạc có bản quyền, chỉ cần gửi cho chúng tôi một yêu cầu bao gồm thông tin chứng minh quyền sở hữu cần thiết. Chúng tôi sẽ chặn chuyển đổi các video được chấp nhận tại trang web của chúng tôi trong khoảng 1-2 ngày làm việc.

enter this code